Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Schade melden

 

Heeft u een aansprakelijkheidsstelling ontvangen? Of u vermoedt dat een opdrachtgever u aansprakelijk gaat stellen? Mogelijk heeft u een fout gemaakt in uw advies of in de uitvoering van een opdracht. Fouten maken is menselijk. En kan iedereen overkomen. Gelukkig is daar de verzekering voor.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking in het geval u aangesproken wordt door uw opdrachtgever die meent financiële schade te hebben geleden voor een fout waar voor hij/zij u aansprakelijk houdt.

 

Wat moet u doen en wat moet u niet doen?

Wat zijn de spelregels bij een schademelding?

 1. Erken geen aansprakelijkheid. Let er dus op dat u geen uitlatingen doet naar de wederpartij of derden met deze strekking.
 2. Maak zo spoedig mogelijk melding van een (mogelijke) aanspraak aan ons.
 3. Stuur alle correspondentie van de wederpartij direct en onbeantwoord naar ons. Correspondeer niet zelf met de wederpartij, maar vraag ons te reageren.
 4. De verzekeraar voert de correspondentie en houdt de regie bij de behandeling van uw schadeclaim.

U kunt per telefoon of per e-mail een schademelding indienen. Stuur uw bericht aan het algemene e-mailadres info@covermij.nl

 

Welke gegevens heeft de verzekeraar nodig?

Voor een juiste beoordeling van de schadeclaim heeft de verzekeraar de onderstaande zaken van u nodig.

 1. Een schriftelijke aansprakelijkstelling van de tegenpartij
 2. Een omschrijving van de toedracht.
 3. Uw gemotiveerde reactie op deze aansprakelijkstelling.
 4. Een indicatie van de schadeomvang.

Daarnaast kunnen de volgende documenten van belang zijn.

 • de algemene voorwaarden van u en uw opdrachtgever;
 • de overeenkomst van opdracht;
 • relevante correspondentie en documenten.

Contactgegevens voor schade melden

e-mail       info@covermij.nl

telefoon    010 333 1151

Covermij BV

Covermij verzorgt Collectieve Verzekeringen voor beroepsorganisaties en brancheverenigingen.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

Telefoon   010 333 1151
e-mail       info@covermij.nl
 

Covermij biedt aantrekkelijke collectieve verzekeringen voor specifieke beroepen.
Voor vragen en advies kunt u tijdens kantoortijden bij Covermij Collectieve Verzekeringen terecht.


Covermij Collectieve Verzekeringen

Covermij BV
Schiedamse Vest 154
3011 BH    Rotterdam
Telefoon    010 333 1151
E-mail        info@covermij.nl

https://oa.covermij.nl

Kvk            73295523
​​​​​​​BTW          8594.45.070.O.01.9501

Covermij BV is geregistreerd bij de AFM met nummer 12046173.


Kenmerken

 

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de organisatie adviseur biedt dekking voor de aansprakelijkheid van de organisatie adviseur ten gevolge van beroepsfouten waardoor een derde schade lijdt. De verzekering is een combinatie van beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid. De verzekeringsvoorwaarden zijn specifiek ontwikkeld voor de organisatie adviseur lid van Ooa. Voor niet Ooa-leden hebben wij ook een passende verzekering.


 

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De verzekering biedt dekking indien u of uw werknemers schade aan derden toebrengen. Schade aan uw opdrachtgever of derde kan ontstaan omdat u bij werkzaamheden bij uw klant iets omstoot of wanneer een klant bij u op de zaak struikelt over een losliggend tapijt. Ook uw hoedanigheid als werkgever is in deze verzekering meeverzekerd.

 


Keuze hoedanigheid / hoedanigheidsomschrijving

De hoedanigheid bepaalt voor welke werkzaamheden u verzekerd bent. De hoedanigheid staat vermeld op het polisblad.

Let op. Voert u werkzaamheden uit buiten de gangbare activiteiten van de hoedanigheid, dan bent u voor fouten door die werkzaamheden niet verzekerd.

Het is vaak mogelijk om de hoedanigheid uit te breiden. Als arbeidsdeskundige kunt u ook case management voor opdrachtgevers verrichten. Het is dan wel zo plezierig om dit eveneens te laten verzekeren. Vaak is het mogelijk om (neven)activiteiten onder de dekking te laten vallen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Verzekerde bedragen

 

Beroepsaansprakelijkheid (BAV)

Voor de beroepsaansprakelijkheid kunt u kiezen uit de verzekerde bedragen

EUR 250.000,- per aanspraak en een of twee maal per jaar
EUR 500.000,- per aanspraak en een of twee maal per jaar
EUR 1.000.000,- per aanspraak en een of twee maal per jaar, enz.

Het is mogelijk om een hoger verzekerd bedrag te kiezen. Neem hiervoor contact met ons op.

Het eigen risico is standaard EUR 1.000,- per aanspraak. Het eigen risico is niet van toepassing op kosten van verweer.


 

Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)

Voor de bedrijfsaansprakelijkheid is het verzekerde bedrag standaard

EUR 2.500.000,- per aanspraak en EUR 5.000.000,- per jaar.

Het eigen risico is EUR 100,- per aanspraak. 

Verzekeraar

 

Voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben wij een verzekeringsmaatschappij geselecteerd die specifieke voordelen biedt voor de organisatie adviseur en leden van de Ooa.

 

Chubb

Met een team van professionele acceptanten biedt Chubb innovatieve en op maat gemaakte verzekeringsprogramma's aan voor specifieke branches, zoals voor de belastingadviseur, accountant en financiële instellingen. Daarnaast bieden wij "stand alone" producten, zoals brand-, aansprakelijkheids- en transportverzekeringen voor specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld metaalbewerkingsbedrijven, multinationale ondernemingen, zorginstellingen, uitgeverijen, moderne hotels, waterleidingbedrijven en de drankenindustrie. Kenmerkend voor deze producten is dat dat deze standaard dekkingen bevatten die ontbreken of zelfs expliciet zijn uitgesloten bij de in de markt algemeen gangbare verzekeringspolissen.

Verder ontwikkelt Chubb samen met bedrijven programma's ter bescherming van hun directie, bestuurders en commissarissen tegen de kosten van procedures voortvloeiend uit bijvoorbeeld directiebesluiten, vermeende fouten, ontslagprocedures en onjuiste informatieverschaffing, maar ook tegen bedrijfsmatige crises als ontvoering en afpersing.

In aanvulling op de verzekeringsdekking bieden wij onze klanten een variëteit aan diensten om hen te helpen potentiële risico's te onderkennen, in kaart te brengen en te verminderen. Van ongevallenverzekeringen tot bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen tot een wereldwijde dekking voor goederen tijdens transport, Chubb biedt bedrijven een ruime keuze aan mogelijkheden zich te verzekeren.


Chubb European Group SE

Marten Meesweg 8-10
3068 AV Rotterdam

Siriusdreef 2
2132 WT Hoofddorp
 

As a company headquartered in France, AEL is supervised by the French Prudential Supervision and Resolution Authority, 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. CEG and AEL are subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority in the UK.

Hoedanigheid

 

Hoedanigheidsomschrijving

De dekking wordt bepaald door de omschrijving van de hoedanigheid. Zorg er daarom voor dat de hoedanigheid zo goed mogelijk overeen komt met uw werkelijke werkzaamheden.

De hoedanigheid: Zelfstandige beroepsbeoefenaren of entiteiten die zich bezig houden met organisatie advies en interim management.  


Uitbreiding hoedanigheid

De mogelijkheid bestaat om de hoedanigheid verder uit te breiden. Mocht u aanvullende of afwijkende werkzaamheden uitvoeren en u wenst deze werkzaamheden onder de dekking te laten vallen, dan is het verstandig om hiervan melding te maken.

U kunt bijvoorbeeld werkzaamheden als training, procesbegeleiding, supervisie en/of counceling uitvoeren. Maar het is ook mogelijk om andere activiteiten als hoedanigheid op het polisblad te laten opnemen.

Werkzaamheden die niet onder de genoemde hoedanigheid geschaard worden, zijn niet verzekerd. Uitbreiding van de hoedanigheid is mogelijk, soms zelfs zonder meerpremie. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Voor wie bestemd?

 

De verzekeringen zijn bestemd voor de Nederlandse professionele organisatie adviseur en/of interim manager.

De verzekering is bestemd voor iedere zelfstandige persoon die een onderneming voert (zzp) of onderneming als rechtspersoon.

Een Kvk inschrijving is vereist. Zonder een Nederlandse Kvk inschrijving kunt u de verzekering niet aanvragen.

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

 

Wanneer heeft u een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering nodig?

Een ondernemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig als hij/zij adviezen geeft.

 • Verplichtstelling door opdrachtgevers zoals de overheid

 • Voorwaarde lidmaatschap branche- of beroepsvereniging

 • Verplicht gesteld vanuit wetgeving

 • Algemene voorwaarden bieden niet genoeg bescherming

 • Professionals verzekeren hun vermogen tegen beroepsfouten​​​​​​​


 

Waarom een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

 

In- en uitloop

 

Inloop

In beginsel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking voor beroepsfouten gemaakt vóór aanvang van de verzekeringsperiode.

Als u een lopende verzekering beëindigt, stopt eveneens de dekking op de dag dat u de verzekering hebt beëindigd. Gemaakte fouten die na de beëindiging van de verzekering worden ontdekt, zijn dan niet langer verzekerd. Ook al zijn deze gemaakt tijdens de (voorgaande) verzekeringsperiode. Bent u al langer actief, dan is het verstandig om inloop in overweging te nemen.

Het is mogelijk om meerdere jaren inloop-periode te verzekeren. Hiervoor verlangen wij een eenmalige meerpremie van ca. 50% van de jaarpremie voor 3 jaar inloop. Het is mogelijk om meer jaren inloop te verzekeren.

U vraagt de inloop-periode aan op het aanvraagformulier.


Uitloop

Bij bedrijfsbeëindiging is het mogelijk om tegen een bescheiden premie extra jaren uitloop te verzekeren.

Bij bedrijfsbeëindiging is het mogelijk om tegen een bescheiden premie extra jaren uitloop te verzekeren. In dat geval zijn de aanspraken verzekerd die na de verzekeringsperiode maar voor de einddatum van de uitloopdekking zijn ingesteld en bij verzekeraar zijn gemeld. 

Ook hier geldt dat een aanspraak voor het eerst tijdens de looptijd van de verzekering moet worden gemeld. Een melding na de beëindigingsdatum, valt in principe niet meer onder de dekking. Ook al was de aanspraak ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering.

Wenst u de verzekering te beëindigen, bekijk goed of er zich geen omstandigheden hebben voorgedaan waaruit een mogelijke claim zou kunnen ontstaan.

Uitsluitingen

 

Bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn onder andere de volgende aanspraken uitgesloten:

 • voortvloeiend uit of verband houdend met het toezeggen of garanderen van resultaten, rendementen, enz.
 • in verband met het verstrekken van medicijnen en/of het verrichten van medische handelingen;
 • voor schade geleden door verzekerde zelf, waaronder het honorarium, salaris, voorschotten en onkosten van verzekerde;
 • in verband met inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals auteurs- en patentenrechten alsmede oneerlijke concurrentie;

Over ons

Covermij Collectieve Verzekeringen ontwikkelt passende en aantrekkelijke verzekeringen op een innovatieve wijze.

In samenwerking met partners zoals uw beroepsorganisatie zoeken wij continu naar nieuwe en passende mogelijkheden om beroepsaansprakelijkheidsverzekering toegankelijk te maken. Het portaal van Covermij biedt u de gelegenheid om zelf een verzekering samen te stellen, de premie te berekenen en een offerte op te vragen. Transparant, snel en efficiënt. Covermij Collectieve Verzekeringen is een vooruitstrevend bureau dat zich richt op (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeringen voor een reeks van uiteenlopende doelgroepen.


Covermij Collectieve Verzekeringen is ingeschreven bij de AFM onder nummer 12046173. Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van beroepsaansprakelijkheid en collectiviteiten voor beroepsorganisaties. Met onze ervaring en expertise stellen wij de beroepsorganisatie in staat om aantrekkelijke collectieve verzekeringen aan de leden te bieden.